skip to Main Content

Privacyverklaring Mondcentrum Drunen

Sinds 2018 geldt de wet AVG. Deze wet gaat over de privacy van persoonsgegevens.
Dit document is mede opgesteld door notarissen en andere mensen die daar veel verstand van hebben.
Voor veel mensen is dit een mega saai item, maar het is nou eenmaal verplicht om te vermelden op onze website.
Samengevat komt het neer op dat we zorgvuldig met je gegevens omgaan.

Oke, hier het officiële gedeelte.

 

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens gaan we er heel zorgvuldig mee om. In onze privacyverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in deze privacyverklaring opgenomen welke rechten je hebt. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen via info@mondcentrumdrunen.nl

Naam praktijk: Mondcentrum Drunen
Adres: Tinie de Munnikstraat 3 5151 VW Drunen
E-mailadres: info@mondcentrumdrunen.nl
Telefoonnummer: 0416 375 495

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening

Om goede zorg te kunnen verlenen, verzamelen wij persoonsgegevens van je. Dit is noodzakelijk voor een goede behandeling, om contact met je op te nemen en de facturatie te verzorgen. Omdat wij niet alle diensten zelf leveren, maar voor sommige diensten andere dienstverleners inschakelen, is het soms nodig om gegevens te delen. Als wij je bijvoorbeeld doorverwijzen, zullen wij ook een deel van je medisch dossier moeten delen. Wij doen dit enkel met jouw toestemming en verstrekken slechts de persoonsgegevens die van belang zijn voor die dienstverlening.

1.2 Wettelijk verplichtingen

Tandartsen zijn verplicht om medische dossiers 15 jaar te bewaren. Als de wettelijke bewaartermijn is verlopen en je niet langer patiënt bij ons bent, worden de gegevens vernietigd. Indien je patiënt blijft, kunnen wij je persoonsgegevens bewaren in het kader van toekomstige behandelingen.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring geldt voor al onze patiënten. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing wanneer je een bezoek brengt aan onze website, een voormalige patiënt bent, patiënt wil worden of wilde worden, maar dit uiteindelijk niet is gebeurd of wij voor je tandarts waarnemen.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor je gegevens?

Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van je gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Er zijn verschillende categorieën persoonsgegevens zoals gegevens betreffende behandelingen, facturatie en verwijzingen. Wanneer je patiënt wordt bij ons, vragen wij je om een aantal persoonsgegevens, zoals je naam, adres, geboortedatum, rekeningnummer, telefoonnummer en e‐mailadres. Wanneer je behandeld wordt, worden deze gegevens en gegevens omtrent behandeling en onderzoek vastgelegd in je medisch dossier. In ons elektronische systeem kunnen ook een zorgplan, contactmomenten en patiëntgegevens opgenomen worden.

2.2 Wat betekent verwerken?

De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Waarom hebben we toestemming nodig voor de verwerking?

Wij mogen niet zomaar persoonsgegevens van jou verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Vaak vloeit dit voort uit de behandelovereenkomst of een wettelijke verplichting. Soms is dit gebaseerd op je uitdrukkelijke toestemming. Voor kinderen onder de 16 jaar vragen wij toestemming van een ouder. Je kunt je toestemming op elk moment weer intrekken.

Indien je niet akkoord gaat, of je toestemming intrekt, kunnen we je niet goed van dienst zijn. Passende zorg kan enkel geleverd worden als alle relevante gegevens beschikbaar zijn. Bovendien zijn wij verplicht om een medisch dossier aan te leggen om de kwaliteit van (toekomstige) zorg te waarborgen.

3. Wat doen wij met je gegevens?

3.1 Inschrijving

Wanneer je je inschrijft, moet je naast de onder 2.1. genoemde gegevens ook je BSN-nummer opgeven. Dat moeten wij op je identiteitsbewijs controleren. Wij maken daarvan geen kopie of scan. Als dat aan de orde is, zullen wij je vragen naar je dossier bij je voorgaande tandarts.

3.2 Verwijzing

Soms kan het nodig zijn om je te verwijzen naar een andere specialist. Wij verstrekken enkel de noodzakelijke persoonsgegevens aan deze specialist. Indien je een afspraak maakt met deze specialist, wordt dit gezien als het geven van toestemming.

3.3 Betaling

Wij gebruiken je gegevens om je verzekeraar of jou een factuur te sturen voor de behandeling. Dat kan ook via een factoringbedrijf of administratiekantoor. Op de factuur staan je NAW-gegevens en een specificatie van de behandeling. Deze facturen bewaren wij voor onze debiteurenadministratie. Indien een rekening na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso.

3.3 Zorgverzekeraar

Indien je verzekerd bent, wisselen wij je persoonsgegevens uit met de zorgverzekeraar. Wij wisselen enkel de noodzakelijk gegevens uit.
De zorgverzekeraar kan tevens gegevens opvragen van verzekerde voor een controle. Afhankelijk van het soort onderzoek moeten wij de gevraagde gegevens verstrekken. Daarbij zullen wij de privacy van onze patiënten altijd vooropstellen.

3.4 Bezoek website

Wanneer je onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies.

3.5 Melden van incidenten

Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van je persoonsgegevens – of wij vermoeden dat dit het geval is – dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op jouw persoonsgegevens betrekking heeft en voor jou mogelijk een hoog risico inhoudt op je rechten en vrijheden, dan brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.

3.6 Verwerker

Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat je privacy beschermd is.

4. Plichten tandarts

4.1 Beveiliging

Zorgaanbieders hebben een beroepsgeheim en mogen in de basis niets doorgeven aan anderen. Al onze medewerkers die patiëntgegevens verwerken of daarvan kennisnemen, hebben zich verplicht tot geheimhouding.
Gegevens uit je dossier worden slechts gedeeld met diegenen die bij de behandeling zijn betrokken of wanneer je toestemming hebt gegeven voor het delen van die gegevens. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, denk aan een wettelijk voorschrift op basis waarvan de zwijgplicht doorbroken mag worden. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
Iedere zorgverlener mag alleen onder zijn/haar eigen account inloggen. In uitzonderingsgevallen kan het toch nodig zijn om snel toegang te krijgen tot een patiëntendossier, bijvoorbeeld bij spoedgevallen.

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen.

4.2 Verantwoordingsplicht

Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

5. Waar heb je recht op?

5.1 Recht op inzage en afschrift

Je hebt het recht om kennis te nemen van de gegevens in je dossier. Je kunt op afspraak je dossier inzien onder begeleiding van de zorgprofessional. Verder heb je recht op een afschrift van je dossier. Persoonlijke aantekeningen vallen niet onder dit inzagerecht. Gegevens van derden in je dossier zullen in beginsel onzichtbaar gemaakt worden.

5.2 Recht op correctie

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kun je je patiëntdossier aanvullen. Bijvoorbeeld met een second opinion van een andere zorgaanbieder of je eigen visie op een behandeling. Zorg er ook voor dat je wijzigingen in je gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld je huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kun je gewoon de praktijk bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kun je onderaan de verklaring vinden waar je een verzoek kunt indienen.

5.3 Recht op verwijdering

Je hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Gelet moet worden op het aanmerkelijk belang van een ander om de gegevens te bewaren (denk aan een rechtszaak of erfelijkheid) en andere wettelijke voorschriften die zich verzetten tegen vernietiging.

5.5 Recht op klagen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden, dan heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

5.4 Overige rechten

Je hebt tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van je gegevens in elektronische vorm.

Indien je een van je rechten wilt uitoefenen, vragen wij je schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan het reglement kun je vinden waar je een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op je verzoek.

Vragen?
Als je gebruik wilt maken van een van je rechten, of als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met de praktijk via info@mondcentrumdrunen.nl

Back To Top