skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Dit document is mede opgesteld door notarissen en andere intelligente mensen die hier veel verstand van hebben. Voor veel mensen is dit een mega saai item, maar het is nou eenmaal verplicht om te vermelden op onze website. Het zijn de kleine lettertjes.

Samengevat komt het neer op dat je van ons kunt verwachten wat je normaal van een tandarts mag verwachten. En dat wij het fijn vinden als jij je ook aan je afspraken houdt.

Oke, hier volgt het officiële gedeelte. Veel plezier met lezen!

 

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de mondzorg verlenende zorgaanbieder (hierna: ‘Mondcentrum Drunen’), daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt (hierna te noemen ‘overeenkomst’). Zij worden voor of bij het sluiten van overeenkomst(en) aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, ze zijn aanwezig in de wachtkamer en ze worden op verzoek toegezonden.

Derden

Mondcentrum Drunen is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Mondcentrum Drunen zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. Mondcentrum Drunen is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:409 en 7:422 lid 1 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Kosten en betaling

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

Mondcentrum Drunen berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de door hem/haar gehanteerde standaard tarieven. Wij hanteren hierbij de door de NZA jaarlijks vastgestelde tarieven. Wijzigingen van de standaardprijslijst worden voorbehouden. Als wijziging van de tarieven op de standaardprijslijst een prijswijziging van de overeengekomen behandeling tot gevolg heeft, dan zal Mondcentrum Drunen de patiënt voorafgaand aan de behandeling daarover informeren.

Betalingen dienen binnen 21 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens tot voldoening van opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Als sprake is van een voorschot, dan wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande is Mondcentrum Drunen altijd gerechtigd om onmiddellijke en/of direct (pin)betaling te verlangen.

Mondcentrum Drunen verzorgt zelfstandig de declaraties en zal indien nodig de incasso starten bij een erkend incassobedrijf. De patiënt is gehouden rechtstreeks aan Mondcentrum Drunen te betalen.

Beleid niet nagekomen afspraak

Afspraken dienen – indien noodzakelijk wegens overmacht – uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij voorkeur telefonisch, indien niet anders mogelijk per e-mailbericht. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak zal Mondcentrum Drunen de gereserveerde tijd in rekening brengen in de vorm van een boete, met een tarief van € 2,- per gemiste minuut. Wij kunnen hierop een uitzondering maken als dit een eerste keer gebeurt. Bij een tweede gemiste afspraak zonder (tijdig) bericht zullen wij de boete berekenen. Bij een opvolgende gemiste afspraak zonder (tijdig) bericht hebben wij het recht ons terug te trekken als zorgaanbieder. In dit geval zullen wij dit schriftelijk kenbaar maken dat u niet langer welkom bent bij ons in de praktijk.

Behandeling en informatie

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van € 250,- of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door Mondcentrum Drunen uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de te verwachten materiaal- en techniekkosten. De materiaal- en techniekkosten kunnen niet meer dan een inschatting zijn, omdat Mondcentrum Drunen daarvoor afhankelijk is van derden. Bij toepassing van goud of andere legeringen geldt de dagprijs van de leverancier op het moment van de levering. Van de overige techniekprijzen en verrichtingen kunnen de definitieve bedragen maximaal 10 procent van de begrotingen afwijken. Indien voorafgaande verstrekking redelijkerwijze niet mogelijk is, dan is Mondcentrum Drunen niet gehouden tot het verstrekken van genoemde voorafgaande schriftelijke en/of digitale prijsopgave, mits de kosten van de behandeling in dat geval – tenzij ook dit redelijkerwijs niet mogelijk is – voorafgaand aan de werkzaamheden met de patiënt en/of diens wettelijke vertegenwoordiger(s) is besproken.

Bij noodzakelijke wijziging van het behandelplan als gevolg van onvoorziene complicaties tijdens de behandeling, die overschrijding van de begroting tot gevolg hebben, zullen de in rekening te brengen kosten naar rato van de onvoorziene kosten bij de patiënt in rekening worden gebracht. In het behandelplan worden voor zover mogelijk tevens opgenomen de te verwachten gevolgen en risico’s voor de gezondheid van de patiënt en andere methoden van behandeling die in aanmerking komen.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die Mondcentrum Drunen naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Mondcentrum Drunen ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Mondcentrum Drunen legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

Reclames en klachten

Klachten omtrent declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij Mondcentrum Drunen schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

Overschrijding betalingstermijn

Als de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan Mondcentrum Drunen de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die Mondcentrum Drunen moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,- onverminderd het recht van Mondcentrum Drunen om de volledige schade te vorderen. Bij betalingsachterstand is Mondcentrum Drunen gerechtigd verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen directe (pin)betaling.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Mondcentrum Drunen is beperkt tot het bedrag waarop de door Mondcentrum Drunen afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Mondcentrum Drunen onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van Mondcentrum Drunen.

Back To Top